top of page
PROPIETAT DEL WEB
L’informem que la web www.calbernoi.com es propietat i responsabilitat de:
Cerioles Turisme Rural, S.C.P. (d'aquí en endavant Cal Bernoi)
NIF: J25755406
Domicili: Casa Cal Bernoi - Clariana del Cardener
e-Mail de contacte : info@calbernoi.com
Telèfon: 699 19 46 36

POLÍTICA DE PRIVACITAT - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La informació rebuda per Cal Bernoi a través de la seva pàgina web (www.calbernoi.com) serà tractada amb la màxima confidencialitat. Cal Bernoi observarà a totes les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i adoptarà les mesures necessàries per a, en relació amb les esmentades dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents aliens amb la finalitat de la contractació dels serveis que presta.

 

D'acord amb la legislació vigent, Cal Bernoi demana dades de naturalesa personal dels seus usuaris i els inclou en un fitxer del qual és titular i el tractament del qual està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les informacions sol.licitades i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. El responsable dels fitxers és Cal Bernoi.

 

L'usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per sol.licitar informació (nom i cognoms o raó social, adreça electrònica, número de telèfon/fax). El registre d'aquestes dades és obligatori, la falta de complimentació dels mateixos per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Cal Bernoi pugui gestionar correctament les sol.licituts de informació efectuades.

 

Les dades podran ser utilitzades per Cal Bernoi a fi de remetre a l'usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça electrònica o personal proporcionada, a la qual cosa el client consenteix expressament, no obstant això, el client podrà optar a tota hora per rebutjar la tramesa de tal informació enviant un e-mail a info (arroba) calbernoi.com en aquest sentit.

 

Les dades demanades per Cal Bernoi podran ser tractades i emmagatzemades a Espanya o qualsevol altre país on tingui instal·lacions, per al qual el client presta expressament el seu consentiment, tot això d'acord amb el previst en la llei. 

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCELACIÓ I OPOSICIÓ

Cal Bernoi, com a destinatari de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant correu electrònic a info (arroba) calbernoi.com 

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC Y CUSTÒDIA DE DADES

Cal Bernoi declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals tal com disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l'usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

bottom of page